Podmínky registrace

 1. Registrace je považována za platnou pouze tehdy, je-li v řádném registračním termínu do Jazykové školy s právem SJZ, Brno, doručena přihláška ke zkoušce a uhrazen poplatek za zkoušku.
 2. Registrace ke zkoušce je možná pouze elektronicky na www.sjs-brno.cz (záložka Zkoušky).
 3. Termíny písemné části zkoušky jsou pevně stanoveny University of Cambridge ESOL a nelze je měnit.
 4. Termíny ústní části zkoušky určuje British Council v místě konání zkoušky.
 5. V přihlášce je možné uvést jméno partnera pro ústní zkoušku.
 6. JŠ Brno zašle nejpozději do 2 pracovních dnů po přihlášení kandidátovi elektronicky potvrzení přijetí přihlášky.
 7. Rozpis s časy a termíny jednotlivých částí zkoušky zasílá přihlášenému kandidátovi British Council po skončení řádného termínu registrací.
 8. PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ – ZKOUŠKU NELZE ZRUŠIT (jediná výjimka – viz bod 9), PŘELOŽIT NA POZDĚJŠÍ TERMÍN, ANI MĚNIT NA JINÝ STUPEŇ OBTÍŽNOSTI.
 9. Zkoušku lze zrušit pouze do ukončení řádného registračního období  - v tom případě se vrací celý poplatek za zkoušku.
 10. 50 % poplatku za zkoušku se vrací kandidátovi, který se nemohl písemné části zkoušky zúčastnit z důvodu nemoci. Žádost podložená lékařským potvrzením musí být doručena na British Council nejpozději do 7 dnů od data konání písemné části zkoušky.
 11. Při odstoupení ze zkoušky nebo při jejím nesložení nemá kandidát nárok na vrácení poplatku.
 12. Zvláštní požadavky na průběh zkoušky může kandidát vznést nejpozději do konce registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře – specialisty.