Platební podmínky

Podmínkou zápisu do kurzu je

a) vyplnění Přihlášky do jazykového kurzu (osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky na www.sjs-brno.cz)
b) uhrazení úplaty za vzdělání (dále jen školné)

Úhrada školného

 1. v hotovosti v zápisové kanceláři školy
 2. bankovním převodem na účet č. 1091710247/0100, do zprávy pro příjemce uvede posluchač své příjmení a kód kurzu
 3. na fakturu – v případě, že za posluchače hradí školné jeho zaměstnavatel. Podmínkou pro vystavení faktury je zaslání písemné objednávky, v níž musí být uvedena fakturační adresa objednávající organizace, její IČO, DIČ, jméno posluchače, za kterého bude platba provedena, a kód kurzu. Objednávku je třeba doplnit razítkem a podpisem oprávněné osoby. Adresát objednávky: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, příspěvková organizace, adresa: Pionýrská 23, 602 00 Brno
 4. platební kartou
 5. benefitovými poukázkami (Sodexo, Edenred, Benefit apod.) - pozor: NELZE použít pro úhradu pomaturitního studia!

Úhrada poplatků za státní a mezinárodní zkoušky

 1. v hotovosti v zápisové kanceláři školy
 2. bankovním převodem na účet č. 1091710247/0100, do zprávy pro příjemce uvede posluchač své jméno a příjmení

Platební podmínky

 1. školné se skládá ze zápisného v jednotné výši 500 Kč a kurzovného, které se liší podle typu a pokročilosti kurzu a počtu vyučovacích hodin týdně. Konkrétní ceny jednotlivých kurzů najdete v záložce Kurzy.
 2. školné se hradí dopředu na celý školní rok;
 3. u celoročních kurzů lze hradit školné ve dvou splátkách, přičemž první splátka je vyšší než druhá, dohromady však posluchač zaplatí stejnou cenu jako při platbě naráz za celý školní rok. Přesnou výši 1. a 2. splátky sdělí na požádání zápisová kancelář. 2. splátku je nutno uhradit nejpozději do 31. 1.
 4. posluchač, který nechce nebo nemůže chodit celý školní rok a chce studium ukončit např. po 1. pololetí, uhradí snížené školné, které odpovídá součtu zápisného (500 Kč) a kurzovného za měsíce, kdy bude kurz navštěvovat + navíc 1 000 Kč (u dvouhodinových kurzů) nebo 1 500 Kč navíc (u tří- a čtyřhodinových kurzů);
 5. zápis do kurzu je možný v průběhu celého školního roku. Posluchač zaplatí poměrnou část kurzovného počínaje 1. dnem měsíce, kdy se do kurzu přihlásil, a jednotné zápisné ve výši 500 Kč.
 6. u některých kurzů studenti do 26 let a posluchači starší 65 let platí snížené školné (přesné informace najdete u jednotlivých kurzů).

Výstup z kurzu

Podmínky pro vystoupení z kurzu upravují Storno podmínky, které najdete zde.

Překážky ze strany posluchače vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta, nemoc apod.) nejsou důvodem k vrácení školného. Jazykový kurz nelze přerušit. Kurzovné nelze převést na další osobu, ani na další školní rok.

Posluchač nemá právo na vrácení školného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ s právem SJZ Brno nemohla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, náhlá porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které škola nemohla ovlivnit ani předvídat).

JŠ s právem SJZ Brno si vyhrazuje právo během celého školního roku zrušit kurz z důvodu jeho nerentability. V takovém případě vrací škola posluchači poměrnou část kurzovného.