Přihláška do kurzu

Překladatelský přípravný kurz e-learning /N201

Cena: 9 600 Kč

:

zavřít

Odesláním elektronické přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil s následujícími body Školního řádu a jeho přílohami, souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit:

 1. Jazyková škola s právem SJZ Brno, p.o., IČ 00566772 (dále jen JŠ Brno) poskytuje zájemcům vzdělávání v kurzech cizích jazyků všech pokročilostí. Výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za předem stanovenou úplatu, která není předmětem smluvního ujednání se zájemcem o studium.
 2. Podmínkou zápisu do kurzu je VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY (buď osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky na www.sjs-brno.cz) a ÚHRADA ŠKOLNÉHO.
 3. ŠKOLNÉ (uvedené v rozvrzích jednotlivých jazyků) se skládá ze zápisného ve výši 500 Kč a kurzovného.
 4. Studentům do 26 let a seniorům nad 65 let je poskytována sleva ze školného (neplatí pro pomaturitní studium, přípravné kurzy k jazykovým zkouškám a kurzy speciální, jejichž cena je jednotná).
 5. V případě, že kurz nebyl z jakéhokoliv důvodu otevřen a nedošlo k dohodě s posluchačem o jeho přeřazení do jiného kurzu, vrací se celé školné.
 6. V případě, že se posluchač odhlásí z kurzu před jeho zahájením buď osobně v kanceláři školy nebo písemně (stačí emailem), vrací se kurzovné, nevrací se zápisné 500 Kč.
 7. Při ukončení studia (výstupu z kurzu) v průběhu školního roku se posluchači vrací poměrná část kurzovného podle Storno podmínek, které jsou zveřejněny na www.sjs-brno.cz.
 8. Pokud posluchač písemně neoznámí JŠ Brno svůj výstup z kurzu a do výuky přestane docházet, považuje se jeho nepřítomnost za běžnou absenci. Za výuku, kterou z jakéhokoli důvodu neabsolvoval, nemá posluchač nárok na náhradu v jiném kurzu, ani na vrácení školného v poměrné části. Zahájený jazykový kurz nelze přerušit, ani převést školné na jinou osobu nebo další školní rok.
 9. Přestup do jiného kurzu na žádost posluchače je nutno provést v zápisové kanceláři. Při přestupu do kurzu o menším počtu vyučovacích hodin se rozdíl v ceně kurzu vrací pouze v případě, že posluchač přestoupí ještě před jeho zahájením nebo při přeřazení do jiného kurzu po neotevření kurzu původního. Při přestupu na žádost posluchače v průběhu školního roku se rozdíl v ceně nevrací. Při přestupu do kurzu o vyšším počtu vyučovacích hodin je nutno doplatit rozdíl v ceně.
 10. Školné nezahrnuje ceny učebnic a zkoušek.

Posluchač bere na vědomí a souhlasí s tím, že si JŠ Brno vyhrazuje právo:

 • stanovit, že ZÁKLADNÍ CENA ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH KURZŮ PLATÍ PRO minimálně 6 posluchačů (není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet);
 • posunout zahájení kurzu o jeden měsíc, pokud ke dni zahájení kurzu nemá uhrazeno školné stanovený minimální počet posluchačů. Pokud se ani poté počet nezvýší, je kurz převeden do kategorie „kurz pro malý počet posluchačů“ s vyšší cenou, což znamená zkrácení kurzu nebo snížení týdenního počtu hodin.
 • zrušit kurz, pokud posluchači s výše uvedeným řešením nesouhlasí, a vrátit jim celé školné;
 • převést kurz do kategorie „kurz pro malý počet posluchačů“ nebo ho zrušit v průběhu školního roku, klesne-li počet zapsaných posluchačů na 4 a méně. V případě zrušení kurzu JŠ nabídne posluchačům přestup do jiného kurzu, nebo vrácení poměrné části kurzovného.
 • přejít na distanční výuku (na základě rozhodnutí státních orgánů).

 SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V MATRICE JŚ BRNO a jejich uchováním po dobu 10 let.