Podmínky registrace na Goethe-Zertifikate v Jazykové škole s právem SJZ, Brno, Kotlářská 9

 1. Registrace je považována za platnou pouze tehdy, je-li v řádném registračním termínu (tzn. nejpozději 1 kalendářní týden před termínem zkoušky) doručena přihláška ke zkoušce do Jazykové školy s právem SJZ, Brno, Kotlářská 9, a zároveň uhrazen poplatek za zkoušku.
  !!! Při pozdějším přihlášení si účtujeme manipulační poplatek 500,- Kč. !!!
 2. Registrace ke zkoušce je možná jak elektronicky na www.sjs-brno.cz (záložka Zkoušky) tak osobně v kanceláři Jazykové školy.
 3. Přihlášením ke Goethe zkoušce účastníci zkoušky (u nezletilých jejich zákonní zástupci) potvrzují, že vzali na vědomí a uznávají platný zkouškový řád a prováděcí ustanovení příslušné zkoušky. Účastníci zkoušky vyjadřují souhlas s tím, že osobní data, potřebná pro vystavení certifikátu, jsou přístupná organizátorům, dohlížejícím osobám, zkoušejícím a hodnotitelům, a souhlasí s tím, aby data nutná pro archivaci (viz prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat) byla předána centrále Goethe-Institutu v Německu.
 4. Termíny písemné části zkoušky jsou  vyvěšeny na stránkách školy www.sjs-brno, termíny ústní části zkoušky se kandidáti dozví v informačním mailu před termínem písemné zkoušky.  Většinou se písemná i ústní část zkoušky konají v jeden den.
 5. JŠ Brno, Kotlářská 9, zašle kandidátovi  po obdržení  přihlášky a uhrazení platby elektronicky potvrzení o přihlášení se ke zkoušce. 
 6. PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ – ZKOUŠKU NELZE ZRUŠIT, PŘELOŽIT NA JINÝ TERMÍN, ANI MĚNIT NA JINÝ STUPEŇ OBTÍŽNOSTI. Pouze v situaci, kdy je zkouška z důvodu nemoci považována za neabsolvovanou, převede se poplatek za zkoušku na pozdější zkouškový termín. 
 7. Zkoušku lze zrušit pouze do ukončení řádného registračního období  - v tom případě se vrací celý poplatek za zkoušku nebo převede na pozdější zkušební termín. 
 8. Při odstoupení ze zkoušky nebo při jejím nesložení nemá kandidát nárok na vrácení poplatku. 
 9. Dle §12 zkušebního řádu musí být kandidáti před zkouškou informováni o skutečnosti, že v průběhu zkoušky musí být jejich mobilní telefony vypnuty a včetně tašek odevzdány dozorující osobě. Vše bude uloženo v místnosti, kde se koná zkouška. 
 10. Zvláštní požadavky na průběh zkoušky může kandidát vznést nejpozději do konce registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře – specialisty.

POZOR!!! Povinnost prokázání totožnosti – účastníci zkoušky se musí před zahájením zkoušky nebo při jejím průběhu prokázat oficiálním osobním dokladem opatřeným fotografií.