Podmínky pro přihlášení ke státní jazykové zkoušce

 1. Kandidát se ke zkoušce přihlašuje v termínu zveřejněném JŠ Brno
  a. vyplněním přihlášky
  b. zaplacením stanoveného poplatku za písemnou část zkoušky. Poplatek za ústní část zkoušky se hradí až po úspěšném vykonání zkoušky písemné.
 2. Přihlášku ke SJZ může kandidát vyplnit buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky na www.sjs-brno.cz. Ve druhém případě je kandidátovi jeho přihláška předložena k podpisu v den konání písemné zkoušky.
 3. Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 7 dní po zkoušce písemné. Kandidát, který neuspěl v písemné části SJZ, nemůže konat ústní část zkoušky.
 4. Kandidát, který nevyhověl u ústní části SJZ a jehož písemná zkouška byla hodnocena známkou 1 (výborně) nebo 2 (velmi dobře) může v nejbližším zkušebním období opakovat pouze ústní část zkoušky. Při opakování uhradí část úplaty stanovenou pro ústní část SJZ.
 5. Minimální počet kandidátů pro konání státní jazykové zkoušky je 4 (v případě základní a všeobecné zkoušky) a 3 v případě zkoušky speciální (tlumočnické nebo překladatelské). V případě menšího počtu přihlášených kandidátů se úplata za PÍSEMNOU ČÁST zkoušky zvyšuje takto: základní zkouška – 3.800 Kč, všeobecná – 4.600 Kč, překladatelská – 6.600 Kč, tlumočnická – 7.200 Kč. Přihlásí-li se ke zkoušce pouze 1 kandidát, je po dohodě s ním jeho přihláška převedena do Jazykové školy s právem SJZ hl. města Prahy.
 6. STORNO PODMÍNKY - Zrušení přihlášky ke státní jazykové zkoušce:
  a. pokud se kandidát odhlásí nejpozději 7 dnů před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 100 Kč;
  b. pokud se kandidát odhlásí ze zkoušky v době kratší jak 7 dnů (nejpozději však 1 den) před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 300 Kč;
  c. pokud se kandidát z vážných osobních či zdravotních důvodů k písemné části SJZ nedostaví, tuto skutečnost oznámí škole ještě v den konání SJZ (telefonicky, emailem) a poté tuto skutečnost doloží (např. zprávou lékaře či potvrzením od zaměstnavatele), činí stornovací poplatek 500 Kč;
  d. po termínu konání písemné části SJZ nárok na vrácení úplaty za SJZ zaniká.
 7. Nemůže-li se kandidát ze závažných důvodů dostavit na ústní část SJZ ve stanoveném termínu, musí toto škole oznámit předem a požádat o náhradní termín ve stejném zkušebním období. Není-li to ze závažných důvodů možné, může kandidát konat ústní zkoušku až v příštím zkušebním období. Poplatek za změnu termínu činí 100 Kč, termín lze přeložit pouze jednou.