Přihláška do kurzu

Všeobecný kurz pro středně pokročilé /A323

Cena: 10 590 Kč


:

zavřít

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s následujícími ustanoveními Školního řádu a jeho přílohami a že jsem jejich obsahu porozuměl, výslovně s nimi souhlasím a zavazuji se jimi řídit: 

 1. Jazyková škola s právem SJZ, Brno, Pionýrská 23, IČ 00566772 (dále jen JŠ Brno) poskytuje zájemcům vzdělávání v kurzech cizích jazyků všech pokročilostí. Výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za předem stanovenou úplatu, která není předmětem smluvního ujednání se zájemcem o studium.
 2. Podmínkou zápisu uchazeče o studium je vyplnění přihlášky do kurzu (osobně v kanceláři JŠ anebo elektronicky na www.sjs.brno.cz) a úhrada školného.  
 3. Školné, jehož výše je uvedena v rozvrzích jednotlivých jazyků, se skládá ze zápisného v jednotné výši 500 Kč a kurzovného.
 4. Studentům do 26 let a důchodcům nad 65 let je poskytována sleva ze školného (neplatí pro speciální kurzy a přípravné kurzy ke státním a mezinárodním zkouškám, jejichž cena je jednotná).
 5. Celé školné se uchazeči vrací v případě, že kurz nebyl z jakéhokoliv důvodu otevřen a nedošlo k dohodě s uchazečem o jeho přeřazení do jiného kurzu. 
 6. V případě, že se uchazeč odhlásí z kurzu před jeho zahájením buď osobně v kanceláři školy nebo písemně (stačí emailem), vrací se kurzovné, nevrací se zápisné 500 Kč.
 7. Při ukončení studia (výstupu z kurzu) v průběhu školního roku se posluchači vrací poměrná část kurzovného po odečtení stornovacího poplatku podle Storno podmínek, které jsou přílohou Školního řádu a jsou dostupné zde.
 8. Pokud posluchač písemně neoznámí JŠ Brno svůj výstup z kurzu a do výuky přestane docházet, považuje se jeho nepřítomnost za běžnou absenci. Za výuku, kterou z jakéhokoli důvodu neabsolvoval, nemá posluchač nárok na vrácení školného ani v poměrné části. Posluchačem zahájený jazykový kurz nelze přerušit, zaplacené školné nelze převést či postoupit na jinou osobu, ani ho nelze převést nebo započítat na úhradu budoucího jazykového kurzu.
 9. Přestup do jiného kurzu na žádost posluchače je možno provést v zápisové kanceláři. Při přestupu do kurzu o menším počtu vyučovacích hodin se rozdíl v ceně kurzu vrací pouze v případě, že posluchač přestoupí ještě před jeho zahájením nebo při přeřazení do jiného kurzu po neotevření kurzu původního. Při přestupu na žádost posluchače v průběhu školního roku se rozdíl v ceně nevrací. Při přestupu do kurzu o vyšším počtu vyučovacích hodin je nutno doplatit rozdíl v ceně.
 10. Učebnice ani ceny zkoušek nejsou zahrnuty v ceně kurzů.
 11. Posluchač bere na vědomí a souhlasí s tím, že si JŠ Brno vyhrazuje právo: 
  • posunout zahájení kurzu o jeden kalendářní měsíc, neuhradí-li alespoň 5 posluchačů ke dni zahájení školné; pokud se ani po této lhůtě jejich počet nezvýší na minimálně 5, buďto převést kurz do kategorie "kurz pro malý počet účastníků" s odlišnou cenou (po dohodě se zapsanými) anebo kurz zrušit a vrátit celé školné;
  • stanovit, že ZÁKLADNÍ CENA ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH KURZŮ PLATÍ PRO MINIMÁLNĚ 6 (není-li v rozvrhu výslovně uveden jiný počet);
  • zahájit výuku v kurzu, pokud školné uhradí alespoň 5 posluchačů, a poté ZVÝŠIT JEHO CENU O ROZDÍL MEZI ZÁKLADANÍ CENOU A CENOU KURZU PRO 4-5 ZAPSANÝCH, pokud je k 1. 1. 2020 v kurzu pouze 4 nebo 5 zapsaných posluchačů. Posluchači musí tento doplatek uhradit do 31. 1. 2020. Pokud s doplatekm nesouhlasí, je jim navrženo jiné řešení (např. zkrácení kurzu, snížení týdenního počtu hodin, zrušení kurzu a vrácení alikvótní části kurzovného). 
  • zrušit v průběhu školního roku probíhající kurz, klesne-li počet zapsaných posluchačů pod 4 - v tomto případě JŠ nabídne přestup do jiného kurzu nebo vrácení alikvotní části kurzovného.

 SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V MATRICE JŚ BRNO a jejich uchováním po dobu 10 let.