CILS A1/A2 Certificazione di italiano come lingua straniera, livello A1/A2
CILS UNO/B1 Certificazione di italiano come lingua straniera, livello B1
CILS DUE/B2 Certificazione di italiano come lingua straniera, livello B2
CILS TRE/C1 Certificazione di italiano come lingua straniera, livello C1
CILS QUATTRO/C2 Certificazione di italiano come lingua straniera, livello C2

Co je CILS?

CILS je mezinárodně uznávaná zkouška z italštiny, kterou připravuje Univerzita pro cizince v Sieně (Università per Stranieri di Siena). S touto zkouškou se můžete ucházet o práci nejen v Itálii, ale ve všech zemích Evropské unie. Zkoušku lze skládat v šesti úrovních pokročilosti – bližší info viz níže.

Kandidát, který neuspěl v některé části písemné zkoušky, může jen tuto část skládat znovu v dalším zkušebním termínu!

Přihlášení

  • osobně v kanceláři školy (s sebou pas nebo občanský průkaz) nebo
  • vytiskněte si přihlášku ve formátu MS-Word (nebo pdf), vyplňte obě strany, podepište a pošlete nám ji poštou zpět nebo ji naskenujte a zašlete mailem (bohužel se nelze přihlašovat elektronicky).

Nejbližší termín zkoušky: 

5. června 2024. Registrace na zkoušky je do 25. dubna 2024 do 16 hodin !!! 

 

Informace k jednotlivým úrovním dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

CILS A1/A2
Jazyková úroveň A1/A2

A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Části zkoušky:

Písemná část: porozumění slyšenému textu; porozumění čtenému textu; gramatické struktury a komunikace; volný písemný projev.

Délka písemné části zkoušky: A1 cca 2h 15 m, A2 cca 2h 45 m
Ústní část: rozhovor na určité téma

Doporučený studijní materiál:

Italština - Bahníková a kol. (nakl. LEDA)

Nuovo Progetto italiano 1 (Edizioni Lingua)

Quadrni CILS Livello A1/A2 (Edizioni Guerra)

Termín zkoušky:
2x ročně  
Poplatky:
celá zkouška 1.500 Kč, za jednu část písemné zkoušky: 350 Kč (změna vyhrazena)
CILS UNO/B1
Jazyková úroveň B1 Rozumí hlavním myšlenkám spisovné vstupní informace týkající se běžných témat. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text. Dokáže popsat své zážitky a umí stručně odůvodnit své názory.
Části zkoušky:

Písemná část: porozumění slyšenému textu; porozumění čtenému textu; gramatické struktury a komunikace; volný písemný projev.

Délka písemné části zkoušky: cca 3h 45 m
Ústní část: rozhovor na určité téma

Doporučený studijní materiál: Italština - Bahníková a kol. (nakl. LEDA)
Nuovo Progetto italiano 1/2 (Edizioni Lingua)
Quadrni CILS Livello 1 - B1 (Edizioni Guerra)
Termín zkoušky: 2x ročně 
Poplatky: celá zkouška 1.900 Kč, za jednu část písemné zkoušky: 610 Kč (změna vyhrazena)

CILS DUE/B2

Jazyková úroveň B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů, týkajících se jak konkrétních tak abstraktních témat. Může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Umí napsat srozumitelné texty na různá témata a vyslovit své stanovisko. Odpovídá úrovni znalostí Státní jazykové zkoušce základní.
Části zkoušky:

Viz úroveň B1. Liší se rozsahem, obtížností a hodinovou dotací.

Délka písemné části zkoušky: cca 3h 45 m

Doporučený studijní materiál: Italština - Bahníková a kol. (nakl. LEDA)
Nuovo Progetto italiano 2 (Edizioni Lingua)
Quadrni CILS Livello 2 - B2 (Edizioni Guerra)
Termíny: 2x ročně 
Poplatky: 2.200 Kč (změna vyhrazena), za jednu část písemné zkoušky: 640 Kč

CILS TRE/C1

Jazyková úroveň C1: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Odpovídá úrovni znalostí Státní jazykové zkoušce všeobecné.
Části zkoušky:

Viz B1, B2. Liší se rozsahem, obtížností a hodinovou dotací.

Délka písemné části zkoušky: cca 4h 50m

Doporučený studijní materiál: Italština - Bahníková a kol. (nakl. LEDA)
Nuovo Progetto italiano 3 (Edizioni Lingua)
Quadrni CILS Livello 3 - C1 (Edizioni Guerra)
Termíny: 2x ročně 
Poplatky: celá zkouška 2.450 Kč, za jednu část písemné zkoušky: 700 Kč (změna vyhrazena)

CILS QUATTRO/C2

Jazyková úroveň C2:

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Části zkoušky:

Písemná část: porozumění slyšenému textu; porozumění čtenému textu; gramatické struktury a komunikace; volný písemný projev.

Délka písemné části zkoušky: cca 5h 10m

Ústní část: rozhovor na určité téma

Doporučený studijní materiál:

Quadrni CILS Livello 4 – C2 (Edizioni Guerra)

Termíny: 2x ročně
Poplatky: celá zkouška 2.700 Kč, za jednu část písemné zkoušky: 780 Kč (změna vyhrazena)