TERMÍNY A PŘIHLÁŠKY K JEDNOTLIVÝM STÁTNÍM ZKOUŠKÁM NAJDETE ZDE

OBECNÉ INFORMACE  O STÁTNÍCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠKÁCH 

Na Jazykové škole v Brně se konají státní jazykové zkoušky (dále jen SJZ) tří úrovní pokročilosti:

- SJZ základní (úroveň B2)

- SJZ všeobecná (úroveň C1)

- SJZ speciální překladatelská nebo tlumočnická (úroveň C2)

Zkoušky se konají 1 x ročně - v jarním termínu (květen). Ke zkouškám se kandidáti přihlašují během března a dubna, a to buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky zde.

Každá SJZ má část písemnou a část ústní. Ústní část se koná nejdříve 14 dnů po písemné části, pokud však kandidát v písemné části neuspěje, nemůže konat ústní část zkoušky. 

Kandidát může na základě písemné nebo ústní žádosti nahlédnout do své písemné práce a může porovnat své odpovědi se správnými odpovědmi v klíči pro hodnocení. Žádnou část písemné práce nelze kopírovat, fotografovat, skenovat, odnášet z budovy školy, zasílat (poštou nebo mailem) či s ní jakkoli manipulovat.

Minimální počet kandidátů pro konání SJZ je 4.

INFORMACE  O STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE ZÁKLADNÍ

(podrobné informace viz vyhláška  MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Cena zkoušky:  4.000 Kč. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity. 

Požadavky:

- aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek

- schopnost porozumět mluvenému i psanému textu

- samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech

- znalost základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných každodenních situacích

Státníjazyková zkouška základní má dvě části - písemnou a ústní.

V písemné části se ověřuje:

- stupeň porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu 600 - 800 slov,

- dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov,

- stupeň porozumění vyslechnutým cizojazyčným textůmv celkovém rozsahu asi 5 - 6 min.,

- schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

U prvních dvou částí lze používat slovník.

Celková doba trvání písemné části SJZZ je 4 hodiny. Jestliže kandidát při písemné části zkoušky, n e v y h o v ě l  nemůže konat ústní část zkoušky.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech.

Ústní část zkoušky trvá 15 - 20 minut.

O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení ihned po vykonání ústní zkoušky.

INFORMACE O STÁTNÍ  JAZYKOVÉ  ZKOUŠCE VŠEOBECNÉ

(podrobné informace viz vyhláška  MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Na Jazykové škole v Brně se konají státní jazykové zkoušky všeobecné (dále jen SJZV) v jarním termínu (květen). Ke zkouškám se kandidáti přihlašují během  b ř e z n a  a  d u b n a, a to buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky zde .

Cena zkoušky:  4.700,- Kč. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity. 

Požadavky:

- aktivní znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek a frazeologie

- schopnost porozumět autentickým čteným a vyslechnutým textům a vyjádřit se v cizím jazyce písemně

- aktivní osvojení struktury gramatického systému cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERRJ)

- samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech

- schopnost přirozeně reagovat na vyslechnuté podněty v cizím jazyce

- znalost historie, základních zeměpisných údajů a informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti      

- schopnost vyprávět o vlastní četbě cizojazyčné literatury  (seznam 5 titulů v rozsahu nejméně 500, které přečetl v originále, uvede kandidát do přihlášky ke zkoušce).

Státní jazyková zkouška všeobecná má dvě části - písemnou a ústní.

V písemné části se ověřuje:

- stupeň porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu 1200 - 1400 slov,

- dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov,

- stupeň porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům v celkovém rozsahu asi  8 minut,

- schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

U prvních dvou částí lze používat slovník.

Celková doba trvání písemné části SJZV je 4 hodiny. Jestliže kandidát   n e v y h o v ě l   při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech, 

- znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran (minimálně 5 titulů).

Ústní část zkoušky trvá 25 - 30 minut.

O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení ihned po vykonání ústní zkoušky.

INFORMACE O STÁTNÍ  JAZYKOVÉ  ZKOUŠCE SPECIÁLNÍ PŘEKLADATELSKÉ

(podrobné informace viz vyhláška  MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Na Jazykové škole v Brně se konají státní jazykové zkoušky speciální překladatelské (dále jen SJZSp) v jarním termínu (květen). Ke zkouškám se kandidáti přihlašují během  b ř e z n a  a  d u b n a, a to buď osobně v kanceláři školy nebo elektronicky zde.

Cena zkoušky:  7.500,- Kč. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity. 

Státní jazyková zkouška speciální překladatelská  má dvě části - písemnou a ústní.

V písemné části se ověřuje:

- stupeň porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu 1400 - 1500 slov,

- dovednost přeložit obtížnýobecný, příp. odborný cizojazyčný text v rozsahu asi 200 - 250 slov do čekého jazyka,

- dovednost přeložit 1 - 2 obtížné obecné texty v rozsahu asi 200 - 250 slov do cizího jazyka,

- dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200 - 250 slov. .

Celková doba trvání písemné části SJZSp je 4 hodiny. Při práci může kandidát používat různé druhy slovníků. Písemnou část zkoušky lze vypracovat i na počítači jazykové školy, z něhož není možnost připojení se k internetu a jehož programové vybavení je zbaveno rozšiřujících překladatelských slovníků.

Jestliže kandidát   n e v y h o v ě l   při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

- dovednost  pohotově reagovat  a jazykově správně hovořit v cizím jazyce na daná témata z politického, hospodářského, kulturního a literárního dění v dané jazykové oblasti a v České republice,

- dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka, , 

- dovednost ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka.

Ústní část zkoušky trvá 25 - 30 minut.

O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení ihned po vykonání ústní zkoušky.