Státní jazyková zkouška speciální překladatelská


Cena: 7 500 Kč

       

    Šlo objednat do 09.05.2024

Poplatek: 7.500 Kč (ceny platí, přihlásí-li se nejméně 4 kandidáti).

Platbu proveďte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

PODMÍNKA PRO PŘIHLÁŠENÍ!

1) státní jazyková zkouška všeobecná (u němčiny se uznává Goethe-Zertifikat C1 nebo C2, u angličtiny certifikovaná zkouška z  všeobecné angličtiny, úroveň C1 či vyšší) nebo
2) ukončené bakalářské/magisterské studium jazyka jako studijního oboru na filozofických a pedagogických fakultách nebo
3) ukončené magisterské, popř. bakalářské studium humanitního zaměření vystudované v zahraničí (v oblasti daného jazyka)
Kopii vysvědčení nebo diplomu je nutné odevzdat spolu s přihláškou nebo ji zaslat poštou na adresu školy.
 
V písemné části se u uchazeče ověřuje
 1. stupeň porozumění čteným textům v celkovém rozsahu 1400 - 1500 slov čerpaným z různých funkčních stylů
 2. dovednost přeložit obtížný obecný cizojazyčný, popřípadě odborný cizojazyčný text v rozsahu 200 - 250 slov do českého jazyka.
 3. dovednost přeložit 1 - 2 obtížné obecné texty v celkovém rozsahu 200 - 250 slov do cizího jazyka
 4. dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200 - 250 slov

V ústní části zkoušky se ověřuje

 1. dovednost pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata
 2. dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka
 3. dovednost ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka

Zrušení přihlášky ke státní jazykové zkoušce

 1. pokud se kandidát odhlásí nejpozději 7 dnů před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 100 Kč;
 2. pokud se kandidát odhlásí ze zkoušky v době kratší jak 7 dnů (nejpozději však 1 den) před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 500 Kč;
 3. pokud se kandidát z vážných osobních či zdravotních důvodů k písemné části SJZ nedostaví, tuto skutečnost oznámí škole ještě v den konání SJZ (telefonicky, emailem) a poté tuto skutečnost doloží (např. zprávou lékaře či potvrzením od zaměstnavatele), činí stornovací poplatek 1.000 Kč;
 4. po termínu konání písemné části SJZ nárok na vrácení úplaty za SJZ zaniká.

Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.