Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická


Cena: 9 000 Kč

    Nelze objednat, zatím nebylo stanoveno datum

Poplatek: písemná část 9 000 Kč (ceny platí, přihlásí-li se 3 a více kandidátů; pokud se přihlásí 2 kandidáti, zvyšuje se cena; pokud se přihlásí pouze 1 kandidát, zkouška se nepořádá)

PODMÍNKA PRO PŘIHLÁŠENÍ!

 1. státní jazyková zkouška všeobecná (u němčiny se uznává Goethe-Zertifikat C2, u angličtiny zkouška CPE) nebo
 2. ukončené bakalářské/magisterské studium jazyka jako studijního oboru na filozofických a pedagogických fakultách nebo
 3. ukončené magisterské, popř. bakalářské studium humanitního zaměření vystudované v zahraničí (v oblasti daného jazyka)
Kopii vysvědčení nebo diplomu je nutné odevzdat spolu s přihláškou nebo ji zaslat poštou na adresu školy.

V písemné části se u uchazeče ověřuje

 1. stupeň porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v celkovém rozsahu 10 minut
 2. dovednost napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 150 - 200 slov)
 3. dovednost napsat v cizím jazyce reprodukci vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce asi 400 - 500 slov)

V ústní části zkoušky, která trvá 40 - 45 minut, se ověřuje

 1. dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka
 3. dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z českého do cizího jazyka

Zrušení přihlášky ke státní jazykové zkoušce

 1. pokud se kandidát odhlásí nejpozději 7 dnů před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 100 Kč;
 2. pokud se kandidát odhlásí ze zkoušky v době kratší jak 7 dnů (nejpozději však 1 den) před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 300 Kč;
 3. pokud se kandidát z vážných osobních či zdravotních důvodů k písemné části SJZ nedostaví, tuto skutečnost oznámí škole ještě v den konání SJZ (telefonicky, emailem) a poté tuto skutečnost doloží (např. zprávou lékaře či potvrzením od zaměstnavatele), činí stornovací poplatek 500 Kč;
 4. po termínu konání písemné části SJZ nárok na vrácení úplaty za SJZ zaniká.

Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.